WEDSTRIJDREGLEMENT

“Win een interieurvoucher t.w.v. € 250”

 

Gelieve dit wedstrijdreglement zorgvuldig te lezen. Doordat je deelneemt aan deze WEDSTRIJD, gaan wij er bij Soulmates van uit dat je de regels hebt gelezen en dat je ze onvoorwaardelijk en volledig aanvaardt.

 

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Artikel 1 - Identiteit van de ORGANISATOR

De WEDSTRIJD “Win een interieurvoucher t.w.v. € 250” (verder genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door Soulmates met zetel te Molenstraat 90 te 9970 Kaprijke, België (verder genoemd de “ORGANISATOR”).

 

Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

 

Het Wedstrijdreglement is te allen tijde consulteerbaar via “www.soulmatesliving.be”. Er wordt geen communicatie gevoerd betreffende dit reglement, de inzendingen, het mechanisme van de WEDSTRIJD of de modaliteiten van de selectie.

 

Artikel 2 - Deelnemingsvoorwaarden “Win een interieurvoucher t.w.v. € 250” WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op het grondgebied van het Koninkrijk België gedomicilieerd zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van deelname.

 

Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de WEDSTRIJD, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Enkel de chronologisch eerst ontvangen deelname telt bij meerdere deelnames of inzendingen per maand, onverminderd het recht van de ORGANISATOR om artikel 3 hieronder toe te passen.

 

De ORGANISATOR kan altijd een persoon van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Soulmates uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze WEDSTRIJD.

 

Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel gebeuren via de website www.soulmatesliving.be. In geen geval kan worden deelgenomen per post, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel. Deelname aan de WEDSTRIJD is gratis. Eventuele kosten verbonden aan de deelname (waaronder maar niet uitsluitend kosten voor internetverbinding, verplaatsingskosten, etc.) zijn geheel ten laste van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden op de ORGANISATOR.

 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de op de website opgegeven procedure volgen en de gevraagde gegevens invullen op het daartoe voorziene online deelnameformulier (inclusief de kennisvragen en schiftingsvraag). Enkel volledige deelnames komen in aanmerking voor deelname aan de WEDSTRIJD. Een volledige deelname bestaat uit: Op de website www.soulmatesliving.be vult de deelnemer zijn/haar gegevens in in het daarvoor voorziene online deelnameformulier. De correcte persoonsgegevens zijn de gegevens die terug te vinden zijn op de identiteitskaart van de deelnemer.

De deelnemer moet de volgende gegevens aan de ORGANISATOR bekendmaken op het online deelnameformulier: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, gemeente, e-mailadres, andere

deelnemingsvoorwaarden. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De deelnemer beantwoordt drie kennisvragen en één schiftingsvraag op de www.soulmatesliving.be.

 

De deelname is pas geldig als de deelnemer:

(i) akkoord gaat met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring,

(ii) het online deelnameformulier volledig heeft ingevuld, met inbegrip van de vragen en de schiftingsvraag.

(iii) zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking door de ORGANISATOR van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement;

Tot slot is de volledige deelname pas geldig als die werd ontvangen binnen de afgesproken tijd, besproken in artikel 3 hieronder.

 

Artikel 3: Duur van de WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD loopt van 17 september 2018 09.00 uur tot en met 31 december 2018 23:59 uur en zolang de voorraad strekt.

 

De datum en het uur van de elektronische ontvangst door de ORGANISATOR geldt daarbij als bewijs.

De online formulieren die vóór aanvang van de actie of na de uiterste datum ervan worden ontvangen door de ORGANISATOR, komen niet in aanmerking.

 

In geen geval kan de ORGANISATOR aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van het online deelnameformulier, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

 

Ingeval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten.

 

De ORGANISATOR kan op elk moment de duurtijd van de WEDSTRIJD aanpassen (bv. in functie van de voorraad).

 

Artikel 4: Verloop van de WEDSTRIJD en selectie winnaars

 

Selectiecriteria:

• De persoonlijke gegevens dienen correct ingevuld te zijn.

• De deelnemer beantwoordt 3 vragen en 1 schiftingsvraag, via de website www.soulmatesliving.be

• De deelnemer die zijn gegevens correct invult, de 3 vragen juist beantwoord en de schiftingsvraag juist beantwoord heeft of het dichtst benaderd heeft, wint één interieurvoucher van € 250 te besteden bij één van de Soulmates partners. Ondanks het selectief karakter van de schiftingsvraag, kan het zijn dat men toch ex aequo winnaars heeft. In geval van ex-aequo winnaars, dan is de uiteindelijke winnaar de deelnemer die chronologisch het eerst het antwoord doorstuurde.

De beslissing is onherroepelijk en definitief.

 

Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname door de ORGANISATOR, ondanks het feit dat de ORGANISATOR het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de ORGANISATOR daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Opgemaakt te Kortrijk, op 29 augustus 2018